*** "AUŠROS" PAGRINDINEI MOKYKLAI - DVIDEŠIMT PENKERI! ***

Logopedo

Logopedė Virginija Medeikienė

328 kab. (3 aukštas) el. paštas: virginijax@gmail.com

 

DARBO GRAFIKAS

 PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

8.30 – 16.00

11.15 – 15.15

2,5 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (darbų planavimui, pasirengimui pratyboms, mokinių pedagoginiam ištyrimui, dokumentacijos tvarkymui, mokytojų konsultavimui pritaikant bendrąsias ugdymo programas, metodinės pagalbos teikimui mokytojams, tėvams (globėjams) ir jų konsultavimui specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais, darbui vaiko gerovės komisijoje, projektinei veiklai).

 

LOGOPEDĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS

TIKSLAS:

            Kryptingas darbas koreguojant kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus

 

UŽDAVINIAI:

            •Tirti ir įvertinti mokinių kalbą, šalinti tarties, žodyno, gramatines kalbos sandaros trūkumus.

             •Padėti mokiniams, turintiems spec. poreikių, įveikti mokymosi sunkumus.

             •Siekti, kad mokytojai, tėvai bendradarbiautų ugdant mokinius, turinčius kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų.

 

FUNKCIJOS:

1. Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose.

2. Kasmet rengia sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą suderina su pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos direktoriui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos specialiojo ugdymo komisijai.

3. Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.

4. Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.

5. Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.

6. Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.

7. Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.

8. Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.

9. Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.

10. Dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje.

11. Taiko savo darbe logopedijos naujoves.

12. Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbo neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

 

 

Tauragės „Aušros“ progimnazija Aerodromo g. 6, Tauragė 8 446 72 706 ausros.rastine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS 

1. 8 00   -  8 45

2. 8 55   -  9 40

3. 9 50   -  10 35

4. 11 00  -  11 45

5.  11 55  - 12 40

6.  12 50  - 13 35

7. 13 40   -  14 25

    Pamokų pakeitimai

PAMOKŲ PAKEITIMAI

Ketvirtadienis

2017 lapkričio 23 d.

Pamoka

Klasė

Veikla

1

7a

Lietuvių k.

5

7a

Matematika

4

7a

Muzika

3

7a

Anglų k.

6

7a

Žmogaus sauga

1

8

Fizika

2,4

8

Lietuvių k.

5

8

Kūno kult.

6

8

Matematika

7

8

Nebus

4

5

Anglų k.  (Simona)

5,6

5

Lietuvių k.

3

7b

Lietuvių k.

5

7b

Anglų k.

4,6

7b

Matematika

5

6

Žmogaus sauga

6

6

Anglų k. kons.

1

4a

Muzika

3

4a

Anglų k.

4

1

Anglų k.