*** "AUŠROS" PAGRINDINEI MOKYKLAI - DVIDEŠIMT PENKERI! ***

MOKYKLOS TARYBA

 

PROGIMNAZIJOS TARYBA

Progimnazijos taryba - aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (ar vaiko globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems progimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

PROGIMNAZIJOS TARYBA

 

 1. Dalia Vaišvilienė, tėvų atstovė ( mokyklos tarybos pirmininkė)
 2. Jurgita Savickienė, tėvų atstovė (mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja)
 3. Loreta Kivilienė, mokytoja (mokyklos tarybos sekretorė)
 4. Gintarė Rakauskienė, tėvų atstovė (mokyklos tarybos narė)
 5. Vida Martinkienė, tėvų atstovė (mokyklos tarybos narė)
 6. Giedrius Stanevičius, tėvų atstovas (mokyklos tarybos narys)
 7. Rita Poškienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui (mokyklos tarybos narė)
 8. Rasa Raudonienė, mokytoja (mokyklos tarybos narė)
 9. Renata Oželienė, socialinė pedagogė (mokyklos tarybos narė)
 10. Gražina Statkuvienė, mokytoja (mokyklos tarybos narė)
 11. Eglė Nikšaitė, 7a kl. mokinė (mokyklos tarybos narė)
 12. Aistė Martinkutė 7a kl. mokinė (mokyklos tarybos narė)
 13. Saminta Urbonaitė 8 kl. mokinė (mokyklos tarybos narė)
 14. Patricija Šedbaraitė 7b kl. mokinė (mokyklos tarybos narė)
 15. Beatričė Arštikytė 8 kl. mokinė (mokyklos tarybos narė)

 

PROGIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2017 – 2018 m.m.

Tikslas:

Progimnazijos bendruomenės ugdymo proceso kokybės gerinimas ir progimnazijos uždavinių įgyvendinimas.

Uždaviniai:

 1. Ieškoti bendrų sprendimų, kaip pagerinti ugdymo proceso kokybę.
 2. Skatinti progimnazijos ir šeimos bendradarbiavimą.
 3. Teikti pasiūlymus progimnazijos bendruomenei, kaip tobulinti veiklos sritis.

 

Eil.Nr

Veikla

Numatoma data

1.

1.1. Progimnazijos tarybos veiklos plano 2017-2018 m.m. sudarymas.

1.2. Dėl pritarimo progimnazijos veiklos plano 2017-2018 m.m. projektui.

1.3. Progimnazijos pailgintos darbo dienos grupės paslaugų teikimo tvarkos aprašo projekto svartsymas

1.4. Dėl progimnazijos internetinio puslapio pakeitimo svarstymas.

1.5. Dėl progimnazijos internetinio puslapio atnaujinimo

2017 m. rugsėjis

2.

2.1. Progimnazijos darbo tvarkos taisyklių projekto svarstymas.

2.2. Elektroninio dienyno, tėvų informavimo, namų ruošos tvarkų pakeitimų svarstymas.

2.3. Dėl progimnazijos sutaupytų lėšų panaudojimo.

2017 m. gruodis

3.

3.1. Mokyklos ūkinės finansinės veiklos 2017 m. ataskaitos aptarimas.

3.2. 2018 m biudžeto lėšų paskirstymas: kvalifikacijos tobulinimo, pažintinės veiklos, IKT panaudojimo ir kitų lėšų skirstymo aptarimas.

3.3. Progimnazijos strateginio plano projekto svarstymas.

3.4. Progimnazijos edukacinių aplinkų kūrimo ir plėtojimo programos 2018-202 metams svarstymas.

3.5. Progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018 – 2020 metų atestacijos programos aprobavimas.

2018 m. sausis

4.

4.1. Inicijuoti 2% pajamų mokesčio rinkimą ir teikti pasiūlymus administracijai dėl surinktų lėšų panaudojimo

4.2. Progimnazijos veiklos plano 2017-2018 m. m. įgyvendinimo ataskaitos svarstymas.

4.3. Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo duomenų pristatymas

4.4. Mokymo priemonių, vadovėlių užsakymo 2018 2019 m. m. planavimas.

4.5. 2018 – 2019 m.m. progimnazijos ugdymo plano projekto svarstymas.

2018 m. gegužis

5.

Progimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų (tvarkų) svarstymas.

Visus metus

6.

Inicijuoti svarstyti klausimus, problemas, atsiradusias ugdymo procese ar progimnazijos bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei mokinių interesus.

Visus metu

7.

Teikti siūlymus progimnazijos administracijai dėl progimnazijoje vykdomos veiklos

Visus metus

8.

Teikti informaciją progimnazijos internetinėje svetainėje apie progimnazijos tarybos veiklą.

Visus metus

 

APTARTA IR SUDERINTA

Mokyklos tarybos 2017 m. rugsėjo 22 d. protokolu Nr. 5-5

Tauragės „Aušros“ progimnazija Aerodromo g. 6, Tauragė 8 446 72 706 ausros.rastine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS 

1. 8 00   -  8 45

2. 8 55   -  9 40

3. 9 50   -  10 35

4. 11 00  -  11 45

5.  11 55  - 12 40

6.  12 50  - 13 35

7. 13 40   -  14 25

    Pamokų pakeitimai

PAMOKŲ PAKEITIMAI

Ketvirtadienis

2017 lapkričio 23 d.

Pamoka

Klasė

Veikla

1

7a

Lietuvių k.

5

7a

Matematika

4

7a

Muzika

3

7a

Anglų k.

6

7a

Žmogaus sauga

1

8

Fizika

2,4

8

Lietuvių k.

5

8

Kūno kult.

6

8

Matematika

7

8

Nebus

4

5

Anglų k.  (Simona)

5,6

5

Lietuvių k.

3

7b

Lietuvių k.

5

7b

Anglų k.

4,6

7b

Matematika

5

6

Žmogaus sauga

6

6

Anglų k. kons.

1

4a

Muzika

3

4a

Anglų k.

4

1

Anglų k.