*** "AUŠROS" PAGRINDINEI MOKYKLAI - DVIDEŠIMT PENKERI! ***

Namų darbų ruošos grupė

Namų darbų ruošos pamoka vyksta 220 kab:

Mokytoja Vaida Tereikienė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

-

12.50-14.25

12.50-14.25

13.40-15.15

-

 

                                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                                Tauragės „Aušros“ pagrindinės

                                                                                                mokyklos direktoriaus

                                                                                                2015 m gruodžio 16 d.

                                                                                                įsakymu Nr 1-131

 

TAURAGĖS ,,AUŠROS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAGALBOS TEIKIMO MOKINIAMS PER NAMŲ DARBŲ RUOŠOS PAMOKĄ APRAŠAS

BENDRA INFORMACIJA

            1. Namų darbų ruošos pamoka (grupė) 5-10 klasių mokiniams vyksta kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 7-ą pamoką 210 kabinete.

             2. Pamokoje mokiniams suteikiama galimybė ruošti namų darbus, konsultuotis, ieškoti informacijos internete, parašyti savarankiškus ar kontrolinius darbus..

 

MOKINIŲ SĄRAŠŲ TEIKIMAS

            3. Mokinių, kuriems rekomenduojama lankyti šią pamoką sąrašas pateikiamas:

3.1. po adaptacinio periodo aptarimo metodinės tarybos posėdyje.

            3.2. po trimestrų aptarimo mokytojų tarybos posėdžiuose;

            3.3. po Vaiko gerovės komisijos posėdžių.

            3.4. Dėstančio mokytojo

                        3.4.1. Mokytojas, pastebėjęs kad mokinys nuolat neatlieka namų darbų, turi mokymosi spragų ir pan., rekomenduoja jam lankyti namų darbų ruošos pamoką.

                         3.4.2. Apie savo sprendimą pasako mokiniui .

                        3.4.3. Elektroninio dienyno pagalba (žinute) informuoja grupės mokytoją ir mokinio tėvus.

                        3.4.4. Žinutės tekste nurodo, ką mokinys turi išmokti, padaryti, atsiskaityti ir t.t.

             3.5. Pačiam mokiniui norint.

 

INFORMACIJOS APIE PAMOKOS LANKYMĄ TEIKIMAS TĖVAMS, MOKYTOJAMS

             4. Informaciją apie mokinio dalyvavimą pamokoje teikia grupės mokytojas.

             4.1. Mokytojus informuoja elektroninio dienyno žinutėmis.

                        4.1.1. Žinutėje pateikiama trumpa informacija (atvyko, neatvyko, išmoko, neišmoko).

            4.2. Tėvus informuoja elektroninio dienyno pagalba (atvyko, neatvyko).

            4.3. Mokinių, kuriems buvo rekomenduota lankyti pamoką nuolat, tėvus grupės mokytoja informuoja savaitės pabaigoje.

 

INFORMACIJOS APIE MOKINIŲ LANKOMUMĄ RINKIMAS

            5. Mokinio lankomumą fiksuoja grupės mokytoja, žymėdama lankomumą žurnale.

            6. Klasių vadovai nuolat renka informaciją apie auklėtinių lankomumą.

            7. Mokinių lankomumą (gausą) stebi bei pamokos naudą analizuoja pavaduotoja ugdymui.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

             8. Klasių vadovai informuoja mokinius ir jų tėvelius apie namų darbų pamokos laiką ir funkcijas.

             9. Skelbimas patalpinamas internetiniame mokyklos puslapyje.

 

 

 

PRITARTA:

Mokytojų tarybos posėdyje

2015 m. gruodžio 10 d.  protokolas Nr 6-12

Tauragės „Aušros“ progimnazija Aerodromo g. 6, Tauragė 8 446 72 706 ausros.rastine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS 

1. 8 00   -  8 45

2. 8 55   -  9 40

3. 9 50   -  10 35

4. 11 00  -  11 45

5.  11 55  - 12 40

6.  12 50  - 13 35

7. 13 40   -  14 25

    Pamokų pakeitimai

PAMOKŲ PAKEITIMAI

Ketvirtadienis

2017 lapkričio 23 d.

Pamoka

Klasė

Veikla

1

7a

Lietuvių k.

5

7a

Matematika

4

7a

Muzika

3

7a

Anglų k.

6

7a

Žmogaus sauga

1

8

Fizika

2,4

8

Lietuvių k.

5

8

Kūno kult.

6

8

Matematika

7

8

Nebus

4

5

Anglų k.  (Simona)

5,6

5

Lietuvių k.

3

7b

Lietuvių k.

5

7b

Anglų k.

4,6

7b

Matematika

5

6

Žmogaus sauga

6

6

Anglų k. kons.

1

4a

Muzika

3

4a

Anglų k.

4

1

Anglų k.