*** "AUŠROS" PAGRINDINEI MOKYKLAI - DVIDEŠIMT PENKERI! ***

Nuostatai

                  

                                                                                            PATVIRTINTA

                                                     Tauragės rajono savivaldybės tarybos

                                                                       2014 m. balandžio 16  d. sprendimu Nr.1-92

                                                                                                  2 priedas 

 

TAURAGĖS „AUŠROS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tauragės „Aušros“ pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Tauragės „Aušros“ pagrindinės mokyklos (toliau – mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, kitas paskirtis, mokymo kalbas ir mokymo formas, vykdomas programas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Tauragės „Aušros“ pagrindinė mokykla, trumpasis pavadinimas – ,,Aušros“ pagrindinė mokykla. Mokykla įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 190469094.

3. Mokykla kaip Tauragės miesto 6-a vidurinė įsteigta 1990 m. rugpjūčio 1 d. Tauragės rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1990-04-25 potvarkiu Nr. 113 p. Tauragės rajono tarybos 1996-10-16 sprendimu Nr. 276 mokyklos pavadinimas nuo 1996-11-01 pakeistas į Tauragės „Aušros“ vidurinė mokykla. Tauragės rajono savivaldybė tarybos 2006-05-03 sprendimu Nr. 1-1543 nuo 2006-09-01 mokykla pertvarkyta į Tauragės „Aušros“ pagrindinę mokyklą.

4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, kodas 950, priklausomybė – savivaldybės mokykla, kodas 20.

5. Mokyklos savininkas – Tauragės rajono savivaldybė, identifikavimo kodas – 111107410, adresas Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė.

6. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Tauragės rajono savivaldybės taryba, adresas Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė. Savivaldybės taryba:

6.1. tvirtina mokyklos nuostatus;

6.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia mokyklos vadovą;

6.3. priima sprendimą dėl mokyklos buveinės pakeitimo;

6.4. priima sprendimą dėl mokyklos reorganizavimo ar likvidavimo;

6.5. priima sprendimą dėl mokyklos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

6.6. sprendžia kitus įstatymuose ir biudžetinės įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Mokyklos veiklos koordinatorius – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

8. Mokyklos buveinė –  Aerodromo g. 6, LT - 72186 Tauragė.

9. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.

10. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla, kodas 3123.

11. Mokyklos paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, kodas 31231100.

12. Mokymo kalba – lietuvių kalba, kodas lit.

13. Mokymosi formos: grupinio mokymosi forma ir pavienio mokymosi forma.

14. Mokymo proceso organizavimo būdai:

14.1 kasdieninis mokymo proceso organizavimo būdas;

14.2. neakivaizdinis mokymo proceso organizavimo būdas;

14.3. individualus mokymo proceso organizavimo būdas;

14.4. savarankiškas mokymo proceso organizavimo būdas.

15. Vykdomos švietimo programos: priešmokyklinio ugdymo, ikimokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pradinio ugdymo individualizuota, pagrindinio ugdymo, pagrindinio ugdymo individualizuota.

16. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: pradinio išsilavinimo pažymėjimas, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas ir kiti pažymėjimai.

17. Mokykla yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMŲ ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

18. Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

19. Mokyklos veiklos rūšys:

19.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

19.2. kitos veiklos rūšys:

19.2.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

19.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas 85.10.20;

19.2.3 ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas 85.10.10;

19.2.4. sportinis rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

19.2.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

19.2.6. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

19.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

19.2.6. gali teikti mokamas paslaugas;

19.3. kitos ne švietimo veiklos rūšys:

19.3.1. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

19.3.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

       19.3.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

19.3.4. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

19.3.5. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.

20. Mokyklos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektualines ir fizines mokinio galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.

21. Mokyklos veiklos uždaviniai:

21.1. teikti mokiniams kokybišką ugdymą;

21.2. tenkinti įvairių poreikių mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

21.3. teikti mokiniams reikiamą pagalbą;

21.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo (si) aplinką;

21.5. ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, laiduojančią efektyvią veiklą, gyvenimą visuomenėje, pripažįstančioje asmeninius, kultūrinius ir religinius skirtumus;

21.6. puoselėti informacinę kultūrą bei plėtoti žinias, gebėjimus, įgūdžius ir nuostatas, laiduojančius sėkmingą tolimesnį mokinių ugdymą (-si);

21.7. derinti Europos bei šalies švietimo reikalavimus ir asmeninius ugdymo (-si) tikslus;

21.8. ugdyti pilietines, patriotines nuostatas ir nacionalinę kultūrą, skatinančią puoselėti tautinį identitetą;

21.9. taikyti ugdymo metodus, atitinkančius mokinių amžių, individualius poreikius bei ugdymo srities specifiką;

21.10. taikyti ugdančią, tausojančią, mokinių ugdymo programas atitinkančią pasiekimų vertinimo sistemą;

21.11. siekti aukštos mokytojų ir mokyklos vadovų profesinės kompetencijos;

21.12. sistemingai vertinti ugdymo veiklos kokybę, vykdyti monitoringą ir mokyklos veiklos kokybės vertinimą.

22. Įgyvendindama pavestus uždavinius mokykla:

22.1. vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama i mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat į mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

22.2. rengia pradinio ir pagrindinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;

22.3. vykdo priešmokyklinio, ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo bei pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas programas, neformaliojo ugdymo švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

22.4. dalyvauja mokinių ugdymo pasiekimų tyrimuose, patikrinimuose teisės aktų nustatyta tvarka;

22.5. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

22.6. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją ir medicinos pagalbą, vykdo ankstyvąjį profesinį orientavimą ir konsultavimą bei minimalios priežiūros priemones;

22.7. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, prailgintos dienos grupes, ekskursijas ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka;

22.8. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;

22.9. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

22.10. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

22.11. sudaro sąlygas mokinių maitinimui;

22.12. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

23. mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

24. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

24.1. parinkti mokymo metodus, formas ir būdus;

24.2. kurti naujus mokymo (-si) modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

24.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.4. vykdyti rajono, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

24.5. stoti ir jungtis į asociacijas, klubus ir dalyvauti jų veikloje;

24.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

24.7. sudaryti ugdymo ir mokymo sutartis, kitas sutartis, susitarimus;

24.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis;

25. Mokyklos pareigos:

    25.1. užtikrinti mokyklos tikslų, uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą;

            25.2. sudaryti sąlygas įvairių poreikių mokinių ugdymui (-si) pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;

            25.3. teikti informaciją apie mokyklą, vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, mokinių priėmimo į mokyklą sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, mokyklos veiklos kokybės vertinimo rezultatus, bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;

            25.4. sudaryti galimybes pagal polinkius ir gebėjimus rinktis pasirenkamuosius dalykus, neformaliojo švietimo programas.

            26. Mokytojų, mokinių, tėvų (įtėvių, rūpintojų) teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

27. Mokyklos veikla organizuojama vadovaujantis:

27.1. direktoriaus įsakymu patvirtintu mokyklos strateginiu planu, kuris yra suderinamas su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar jos įgaliotu asmeniu;

27.2. direktoriaus įsakymu patvirtintu metiniu veiklos planu, kuriam yra pritarusi  mokyklos taryba;

27.3. direktoriaus patvirtintu mokyklos ugdymo planu, kuriam yra pritarusi mokyklos taryba ir jis yra suderintas su mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija.

28. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Direktorius:

29.1. organizuoja mokyklos darbą, kad būtų įgyvendintas mokyklos tikslas ir atliekamos nustatytos funkcijos;

29.2. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

29.3. priima mokinius savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

29.4. vadovauja mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano, švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

29.5. suderinęs su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar jos įgaliotu asmeniu tvirtina mokyklos struktūrą, mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, teisės aktų nustatyta tvarka;

29.6. suderinęs su mokyklos taryba tvirtina mokyklos darbo tvarkos taisykles, kuriose nustato mokinių ir darbuotojų teises, pareigas, atsakomybę, bendruomenės narių elgesio ir etikos normas;

29.7. organizuoja ir vykdo mokinių pasiekimų tyrimus, patikrinimus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

29.8. analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

29.9. organizuoja mokyklos veiklos įsivertinimą, išorinį vertinimą;

29.10. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;

29.11. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

29.12. organizuoja pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą, atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

29.13. sudaro mokyklos vardu sutartis;

29.14. organizuoja mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

29.15. valdo, naudoja mokyklos turtą, lėšas ir jomis disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaudamasis visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešos teisės principais;

29.16. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

29.17. bendradarbiauja su ugdytinių ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą ugdytiniui, mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

29.18. atstovauja mokyklai kitose institucijose;

29.19. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti direktoriaus pavaduotojams;

29.20. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

30. Mokyklos direktorius atsako už:

30.1. biudžeto asignavimų valdymą,  vykdo paskesniąją finansų kontrolę ir atsako už visą mokyklos veiklą ir jos rezultatus;

30.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, mokyklos nuostatų laikymąsi, tinkamą funkcijų atlikimą;

30.3.demokratinį mokyklos valdymą, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, personalo kvalifikacijos tobulinimą, sveiką ir saugią mokyklos aplinką;

30.4. asmens duomenų teisinę apsaugą, teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

30.5. gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą;

31. Už šių nuostatų 29 punkte išvardytų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą direktoriui gali taikoma drausminė ar kitokia atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba.

33. Metodinės grupės sudaromos pagal ugdymo sritis, dalykus ar laikinai tam tikrai pedagoginei problemai spręsti.

34. Metodinei grupei vadovauja atviru balsavimu grupės narių vieniems metams išrinktas pirmininkas.

35. Metodinė grupė:

35.1. racionaliai derina ugdymo srities, dalyko, toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų ugdymo planavimą, ugdymo procesą, vertinimą, vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą;

35.2. aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, dalykų integraciją;

35.3. tariasi dėl mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos, mokomųjų dalykų, jų modulių, pasirenkamųjų dalykų pasiūlos;

35.4. įvertina ugdymo procese mokinių sukauptą patyrimą, susitaria dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų.

35.5. nagrinėja ugdymo sėkmingumą, pedagogines problemas, dalijasi gerąja patirtimi;

35.6. keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėmis;

35.7. aptaria mokinių elgesio, jų lankomumo gerinimo, mokymosi krūvių optimalumo klausimus, kvalifikacijos kėlimo poreikius, juos derina su mokyklos veiklos tikslais;

35.8. teikia metodinei tarybai siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo

36. Mokyklos metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių pirmininkai, mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

37. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

38. Metodinė taryba:

38.1. dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant mokytojų metodinės veiklos prioritetus;

38.2. koordinuoja mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, siekdama ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;

38.3. aptaria mokyklos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;

38.4. inicijuoja metodinių grupių bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;

38.5. prireikus vertina mokytojų metodinius darbus ir mokytojų praktinę veiklą.

38.6. Metodinė taryba sudaroma vieniems metams.

39. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

40. Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija, kuriai vadovauja mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas pavaduotojas ugdymui.

41. Vaiko gerovės komisija savo veikloje vadovaujasi komisijos reglamentu ir Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais.

42. Darbo tarybos, profesinės sąjungos veikla mokykloje reglamentuojama  Lietuvos Respublikos įstatymais.

 

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

 

43. Mokyklos taryba (toliau – taryba) yra aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Taryba telkia mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ar kitus teisėtus  mokinio atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems mokyklos interesams.

44. Tarybą sudaro 15 narių: penki tėvai ar kiti teisėti mokinio atstovai, penki mokytojai ir penki 7–10 klasių mokiniai. Tarybos narių skaičių nustato mokyklos direktorius.

45. Į tarybą tėvus renka mokinių tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba..

46. Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmame tarybos posėdyje. Mokyklos direktorius negali būti mokyklos tarybos pirmininku.

47. Mokyklos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokyklos tarybos posėdis. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

48. Posėdžius organizuoja tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios.

49. Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, mokyklos direktorius siūlo  tarybai svarstyti iš naujo.

50. Mokyklos taryba už veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

51. Mokyklos taryba:

51.1. teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

51.2. pritaria mokyklos strateginiam planui, metiniam mokyklos veiklos planui, mokyklos nuostatams, mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos direktoriaus;

51.3. teikia mokyklos direktoriui siūlymus dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

51.4. svarsto mokyklos lėšų naudojimo klausimus;

51.5. išklauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia mokyklos direktoriui siūlymus dėl mokyklos veiklos tobulinimo;

51.6. teikia mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai siūlymus dėl mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

51.7. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų ar kitų teisėtų mokinio atstovų savivaldos institucijų ar mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui;

51.8. teikia siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

51.9. svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;

51.10. priima sprendimą dėl ugdymo plano pakeitimų.

52. Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

53. Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius. Sekretorius renkamas atviru balsavimu vieniems metams.

54. Mokytojų tarybos posėdžiai organizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per trimestrą (pusmetį). Prireikus gali būti šaukiamas neeilinis mokytojų tarybos posėdis.

55. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

56. Mokytojų taryba:

56.1. svarsto bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

56.2. teikia siūlymus dėl mokyklos metinio plano, ugdymo planų įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;

56.3. analizuoja mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus;

56.4. priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar mokyklos direktoriaus teikiamais, klausimais.

57. Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, renkama vieneriems metams. Mokinių tarybą sudaro 5-10 klasių seniūnai, išrinkti klasių mokinių susirinkimuose.

58. Mokinių tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas renkami mokinių tarybos narių pirmame posėdyje.

59. Mokinių tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokinių tarybos posėdis.

60. Mokinių tarybos posėdis ir juo metu priimti nutarimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.

61. Mokinių taryba:

61.1. padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;

61.2. pateikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;

61.3. atstovauja mokinių interesams taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises mokykloje;

61.4. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje;

61.5. dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

61.6. svarsto mokyklos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.

62. Mokykloje veikia klasių tėvų komitetai, kuriuos kiekvienų mokslo metų pradžioje klasės mokinių tėvai renka balsų dauguma tėvų susirinkime.

63. Klasių tėvų komitetai, bendraudami su klasių auklėtojais, padeda spręsti klasės veiklos ir mokinių auklėjimo klausimus: aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymus mokyklos tarybai ir direktoriui.

64. Visuotinis mokyklos mokinių tėvų susirinkimas gali būti šaukiamas direktoriaus iniciatyva arba 1/5 tėvų reikalavimu ypač svarbiais mokyklos veiklos organizavimo klausimais.

65. Mokykloje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomenės nariai gali burtis į įvairių interesų grupių (mokinių, mokytojų, tėvų ar kitų teisėtų mokinių atstovų) asociacijas, organizacijas, sąjungas, vykdančias jų veiklos nuostatuose (įstatuose) numatytus uždavinius ir funkcijas.

66. Mokyklos savivaldos institucijos dirba vadovaudamosi metiniais darbo planais ir šiais nuostatais.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

     67. Darbuotojai į darbą mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

     68. Mokyklos darbuotojams už darbą mokoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

     69. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojas (-ai) ugdymui, mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

           70. Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą Tauragės savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal teisės aktų nustatyta tvarka.

           71. Mokyklos lėšos:

71.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

71.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

71.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

71.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

72. Mokyklos lėšos ir turtas naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

73. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

74. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

75. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Tauragės rajono savivaldybės vykdomoji institucija teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus pasitelkus išorinius vertintojus.

 

 

 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

76. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, mokyklos direktoriaus ar mokyklos tarybos iniciatyva.

77. Mokyklos nuostatų pakeitimus tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

78. Mokykla registruojama Juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatyta tvarka.

79. Mokykla reorganizuojama,  likviduojama ar pertvarkoma Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

80. Mokykla turi interneto svetainę www.tauragesausra.lt, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.

81. Viešieji pranešimai skelbiami:

82.1. Pranešimai, kuriuos vadovaujantis teisės aktais, reikia paskelbti viešai, skelbiami mokyklos interneto svetainėje  arba vietos spaudoje.

82.2.  Pranešimai, kuriuos pagal šiuos nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia paskelbti viešai, skelbiami mokyklos interneto svetainėje, prireikus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje.

_____________

 

Direktorė                                                                                                         Snieguolė Bastakienė

 

 

 

Tauragės „Aušros“ pagrindinė mokykla Aerodromo g. 6, Tauragė 8 446 72 706 ausros.rastine@gmail.com

Pamokų laikas

1. 8 00 - 8 45
 
2. 8 55 - 9 40
 
3. 9 50 - 10 35
 
 4. 11 00 - 11 45
 
 5. 11 55 - 12 40
 
 6. 12 50 - 13 35
 
 7. 13 40 - 14 25

    Pamokų pakeitimai