Pailgintos darbo dienos grupė

1-2 KLASIŲ MOKINIŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖ

Auklėtojos Eslanda Mikavičienė ir Virginija Bušeikienė

103kab.(I aukštas)

Darbo laikas:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

12.40 – 15.40

12.40 – 15.40

12.40 – 15.40

11.45 – 14.45

11.45 – 14.45

 

3-4 KLASIŲ MOKINIŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖ

Auklėtoja Laimutė Putinienė

112kab.(I aukštas)

Darbo laikas:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

12.40 – 15.40

12.40 – 15.40

12.40 – 15.40

12.40 – 15.40

12.40 – 15.40

 

 AUKLĖTOJO PAREIGOS

 

1. Laikytis teisės nortminių aktų, etikos normų, mokyklos darbo tvarką nustatančių dokumentų, vykdyti kitas pareigas, numatytas mokyklos direktoriaus.

2. Gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas, skatinti vaikų užimtumo įvairovę.

3. Teikti socialinę, pedagoginę, psichologinę, informacinę ir kitą pagalbą mokiniams.

4. Planingai ir turiningai organizuoti kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą, atitinkančią mokinių amžių, pvz., namų darbų ruoša, žaidimai ir kita komunikacinė, meninė, pažintinė veikla.

5. Pagal įstaigos galimybes sudaryti sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti.

6. Fiksuoti pailgintos dienos grupės veiklą grupės veiklos dienyne.

7. Informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių būklę, ugdymo ir ugdimosi poreikius, prailgintos dienos grupės lankymą, jo elgesį grupėje.

8. Bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais. Informuoti juos apie mokinių individualius gebėjimus, psichologinius ypatumus, iškilusias problemas, kartu aptarti ugdymo turinio organizavimą.

9. Analizuoti savo pedagoginę veiklą ir nuolatos ją tobulinti pagal kintančius mokinių poreikius, atsakyti už patikėtų materialinių vertybių saugojimą.

10.Kiekvieną mėnesinį surinkti tėvų mokestį už pailgintos darbo dienos grupę, nustatytą rajono savivaldybės tarybos.

 

Tauragės„Aušros“pagrindinė mokykla Aerodromo g. 6, Tauragė 8 446 72706 arastine@zebra.lt

Pamokų laikas

1. 8 00   -  8 45

2. 8 55   -  9 40

3. 9 50   -  10 35

4. 11 00   -  11 45

5.  1155   - 12 40

6.  1250    - 13 35

7.  1340-     1425

 

Pamokų pakeitimai

PIRMADIENIS  (09-22)

1p 5kl nebus

3p 5kl lietuvių k

5p 5kl matematika

5p 9kl lietuvių k

3p 9kl dailė

2p 6kl gamta ir žmogus

5p 6kl lietuvių konsult

Kūno kultūros V.Šetkuvienės gr nebus