Pailgintos darbo dienos grupė

1-2 KLASIŲ MOKINIŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖ

Auklėtojos Eslanda Mikavičienė ir Virginija Bušeikienė

103kab.(I aukštas)

Darbo laikas:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

12.40 – 15.40

12.40 – 15.40

12.40 – 15.40

11.45 – 14.45

11.45 – 14.45

 

3-4 KLASIŲ MOKINIŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖ

Auklėtoja Laimutė Putinienė

112kab.(I aukštas)

Darbo laikas:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

12.40 – 15.40

12.40 – 15.40

12.40 – 15.40

12.40 – 15.40

12.40 – 15.40

 

 AUKLĖTOJO PAREIGOS

 

1. Laikytis teisės nortminių aktų, etikos normų, mokyklos darbo tvarką nustatančių dokumentų, vykdyti kitas pareigas, numatytas mokyklos direktoriaus.

2. Gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas, skatinti vaikų užimtumo įvairovę.

3. Teikti socialinę, pedagoginę, psichologinę, informacinę ir kitą pagalbą mokiniams.

4. Planingai ir turiningai organizuoti kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą, atitinkančią mokinių amžių, pvz., namų darbų ruoša, žaidimai ir kita komunikacinė, meninė, pažintinė veikla.

5. Pagal įstaigos galimybes sudaryti sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti.

6. Fiksuoti pailgintos dienos grupės veiklą grupės veiklos dienyne.

7. Informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių būklę, ugdymo ir ugdimosi poreikius, prailgintos dienos grupės lankymą, jo elgesį grupėje.

8. Bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais. Informuoti juos apie mokinių individualius gebėjimus, psichologinius ypatumus, iškilusias problemas, kartu aptarti ugdymo turinio organizavimą.

9. Analizuoti savo pedagoginę veiklą ir nuolatos ją tobulinti pagal kintančius mokinių poreikius, atsakyti už patikėtų materialinių vertybių saugojimą.

10.Kiekvieną mėnesinį surinkti tėvų mokestį už pailgintos darbo dienos grupę, nustatytą rajono savivaldybės tarybos.

 

Tauragės„Aušros“pagrindinė mokykla Aerodromo g. 6, Tauragė 8 446 72706 arastine@zebra.lt

Pamokų laikas

1. 8 00   -  8 40

2. 8 50   -  9 30

3. 9 40   -  10 20

4. 10 40   -  11 20

5.  1130    - 12 10

6.  1220    - 13 00

Pamokų pakeitimai

KETVIRTADIENIS (04-24)

2p 7b lietuvių k

3p 7b biologija

4p 7b matematika 320

2p 7a biologija

3p7a matematika 210

4p, 7a istorija

2p 8a chemija

3p 8a lietuvių k

3p 10a anglų k

4p 10a geografija

5p 10a istorija

4p 6b anglų k(už 6p) kiti laisvi

4p 9kl matematika 210

3p 9kl chemija

2p 9kl istorija

3p 10b istorija

5p 10b geografija

5p 7ab kūno kult

6,7kl kūno kult E.Katausko grupėms nebus