*** "AUŠROS" PAGRINDINEI MOKYKLAI - DVIDEŠIMT PENKERI! ***

Pailgintos darbo dienos grupės

1-2 KLASIŲ MOKINIŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖ

Auklėtojos: Eslanda Mikavičienė ir Laimutė Putinienė

102kab. 105 kab.(I aukštas)

Darbo laikas:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

11.50 – 14.50

12.45 – 15.45

12.45 – 15.45

12.45 – 15.45

11.50 – 14.50

 

3-4 KLASIŲ MOKINIŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖ

Auklėtoja Indrė Breiterienė

122 kab.(I aukštas)

Darbo laikas:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

12.45 – 15.45

12.45 – 15.45

12.45 – 15.45

12.45 – 15.45

11.50 – 14.50

 

AUKLĖTOJO PAREIGOS

 

1. Laikytis teisės norminių aktų, etikos normų, mokyklos darbo tvarką nustatančių dokumentų, vykdyti kitas pareigas, numatytas mokyklos direktoriaus.

2. Gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas, skatinti vaikų užimtumo įvairovę.

3. Teikti socialinę, pedagoginę, psichologinę, informacinę ir kitą pagalbą mokiniams.

4. Planingai ir turiningai organizuoti kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą, atitinkančią mokinių amžių, pvz., namų darbų ruoša, žaidimai ir kita komunikacinė, meninė, pažintinė veikla.

5. Pagal įstaigos galimybes sudaryti sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti.

6. Fiksuoti pailgintos dienos grupės veiklą grupės veiklos dienyne.

7. Informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių būklę, ugdymo ir ugdimosi poreikius, prailgintos dienos grupės lankymą, jo elgesį grupėje.

8. Bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais. Informuoti juos apie mokinių individualius gebėjimus, psichologinius ypatumus, iškilusias problemas, kartu aptarti ugdymo turinio organizavimą.

9. Analizuoti savo pedagoginę veiklą ir nuolatos ją tobulinti pagal kintančius mokinių poreikius, atsakyti už patikėtų materialinių vertybių saugojimą.

10. Kiekvieną mėnesinį surinkti tėvų mokestį už pailgintos darbo dienos grupę, nustatytą rajono savivaldybės tarybos.

 

Tauragės „Aušros“ progimnazija Aerodromo g. 6, Tauragė 8 446 72 706 ausros.rastine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS 

1. 8 00   -  8 45

2. 8 55   -  9 40

3. 9 50   -  10 35

4. 11 00  -  11 45

5.  11 55  - 12 40

6.  12 50  - 13 35

7. 13 40   -  14 25

    Pamokų pakeitimai

PAMOKŲ PAKEITIMAI

Ketvirtadienis

2017 lapkričio 23 d.

Pamoka

Klasė

Veikla

1

7a

Lietuvių k.

5

7a

Matematika

4

7a

Muzika

3

7a

Anglų k.

6

7a

Žmogaus sauga

1

8

Fizika

2,4

8

Lietuvių k.

5

8

Kūno kult.

6

8

Matematika

7

8

Nebus

4

5

Anglų k.  (Simona)

5,6

5

Lietuvių k.

3

7b

Lietuvių k.

5

7b

Anglų k.

4,6

7b

Matematika

5

6

Žmogaus sauga

6

6

Anglų k. kons.

1

4a

Muzika

3

4a

Anglų k.

4

1

Anglų k.