*** "AUŠROS" PAGRINDINEI MOKYKLAI - DVIDEŠIMT PENKERI! ***

Socialinio pedagogo

Socialinė pedagogė Renata Oželienė

223kab.(II aukštas) el. paštas r.ozeliene@gmail.com

mob. 8 606 46 872

Darbo laikas:

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

7.50 - 15.30

7.50 – 15.30

7.50 – 15.30

7.50 – 15.30

-

Pietų pertrauka kiekvieną dieną 11.00 -11.30 val.

 

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

TIKSLAS:

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, mokykloje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su mokytojais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

 

UŽDAVINIAI:

                      •Padėti spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais.

                      •Padėti tėvams (globėjams) ugdyti savo vaiką; suprasti socialinius ir pedagoginius jo poreikius, jų tenkinimo svarbą, tėvų teises ir pareigas.

                      •Padėti mokytojams sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas.

 

FUNKCIJOS:

1. Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.

2. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą.

3. Vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.

4. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvųteises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę - pedagoginę pagalbą.

5. Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, iesškant efektyvių pagalbos būdų.

6. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.

7. Tiria socialinės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės – pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.

8. Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį - informacinį darbą.

9. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.

10. Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.

11. Atstovauja ir gina vaikų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

12. Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.

13. Rūpinasi nemokamu mokinių maitinimu.

 

Tauragės „Aušros“ progimnazija Aerodromo g. 6, Tauragė 8 446 72 706 ausros.rastine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS 

1. 8 00   -  8 45

2. 8 55   -  9 40

3. 9 50   -  10 35

4. 11 00  -  11 45

5.  11 55  - 12 40

6.  12 50  - 13 35

7. 13 40   -  14 25

    Pamokų pakeitimai

PAMOKŲ PAKEITIMAI

Ketvirtadienis

2017 lapkričio 23 d.

Pamoka

Klasė

Veikla

1

7a

Lietuvių k.

5

7a

Matematika

4

7a

Muzika

3

7a

Anglų k.

6

7a

Žmogaus sauga

1

8

Fizika

2,4

8

Lietuvių k.

5

8

Kūno kult.

6

8

Matematika

7

8

Nebus

4

5

Anglų k.  (Simona)

5,6

5

Lietuvių k.

3

7b

Lietuvių k.

5

7b

Anglų k.

4,6

7b

Matematika

5

6

Žmogaus sauga

6

6

Anglų k. kons.

1

4a

Muzika

3

4a

Anglų k.

4

1

Anglų k.